[Owasp-vietnam] Khảo sát An toàn Thông tin (InfoSec Survey)

Nam Nguyen namn at bluemoon.com.vn
Fri Oct 16 20:50:53 EDT 2009


Chào mọi người

VNISA có gửi một phiếu khảo sát về tình trạng an toàn thông tin trong nước.

Hy vọng mọi người sẽ giúp điền vào phiếu và gửi lại cho 
cô Huỳnh Ngọc Hân (hanhn @ vnisa (dot) org) để chúng ta có cái nhìn chính xác hơn về tình trạng trong nước.

The VNISA is doing a general survey on Information Security in Vietnam.

It'd be great if you can fill in this form and get it back to Ms Huynh Ngoc Han (hanhn @ vnisa (dot) org) so that we all will have a better picture of what's going on.

Thanks
-- 
Nam Nguyen, CISA, CISSP, CSSLP
Blue Moon Consulting Co., Ltd
http://www.bluemoon.com.vn
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: survey_09_finish.doc
Type: application/msword
Size: 349184 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.owasp.org/pipermail/owasp-vietnam/attachments/20091017/21a04cad/attachment-0001.doc 


More information about the Owasp-vietnam mailing list