[Owasp-vietnam] SAMM ra đời

Nam Nguyen namn at bluemoon.com.vn
Thu Mar 26 00:23:00 EDT 2009


Đ/c Pravir Chandra ngày hôm nay đã công bố tài liệu Software Assurance Maturity Model (SAMM) tại địa chỉ

http://www.opensamm.org

SAMM là một khung mở giúp cho các tổ chức thiết lập và thực hiện một chiến lược an ninh phần mềm đối phó lại những rủi ro có thể xảy ra tới tổ chức đó. SAMM sẽ giúp:

* Đánh giá những hoạt động an ninh phần mềm hiện tại của một tổ chức
* Xây dựng một chương trình an ninh phần mềm cân bằng thông qua từng giai đoạn rõ ràng
* Thể hiện sự cải tiến rõ rệt đến chương trình an ninh
* Xác định và đo lường các hoạt động liên quan đến an ninh trong tổ chức

SAMM được lập ra tập trung vào tính khả chuyển nên nó có thể được áp dụng trong các tổ chức nhỏ, vừa và lớn, theo bất kỳ một kiểu phát triển nào. Ngoài ra, mô hình này còn có thể được áp dụng cho toàn tổ chức, hay chỉ cho một dự án con cụ thể.

Chúc mừng
-- 
Nam Nguyen
Blue Moon Consulting Co., Ltd
http://www.bluemoon.com.vn


More information about the Owasp-vietnam mailing list