[Owasp-vietnam] Tình hình buổi nói chuyện ở Đà Nẵng ra sao?

Nam Nguyen namn at bluemoon.com.vn
Mon Mar 16 23:34:11 EDT 2009


Bác Sơn có gì chia sẻ không?

-- 
Nam Nguyen
Blue Moon Consulting Co., Ltd
http://www.bluemoon.com.vn


More information about the Owasp-vietnam mailing list