[Owasp-vietnam] Trung tâm TTG nói về OWASP Tesing Guide

Nam Nguyen namn at bluemoon.com.vn
Fri Mar 13 00:15:34 EDT 2009


Trung tâm đào tạo TTG ở Đà Nẵng sẽ có buổi nói chuyện về OWASP Testing Guide v3.0 vào ngày mai (14/03).

http://www.ttgtc.com/?epi=news&id=51

Xin lỗi vì đưa tin trễ.
-- 
Nam Nguyen
OWASP Vietnam Local Chapter


More information about the Owasp-vietnam mailing list