[Owasp-vietnam] Gặp gỡ vào lúc 09:00 ngày 06 tháng 12

Nam Nguyen namn at bluemoon.com.vn
Tue Nov 25 10:02:40 EST 2008


Xin chào các bạn

Mình sẽ giới thiệu về OWASP và nhận thức chung về an toàn thông tin tại buổi gặp gỡ do Open Consultant tổ chức.

Thông tin chi tiết xin tham khảo thêm tại:

http://www.cyvee.com/Modules/Event/Event.aspx?eid=1653

Mong mọi người ủng hộ :-)

-- 
Nam
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.owasp.org/pipermail/owasp-vietnam/attachments/20081125/a083ecc8/attachment.bin 


More information about the Owasp-vietnam mailing list