<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=iso-8859-1" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.18783">
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV><FONT color=#0000ff size=2 face=Verdana>
<DIV><FONT color=#0000ff size=2 face=Verdana>TTNET A.&#350;. taraf&#305;ndan, Mynet, Çizgi 
Telekom ve DorukNet ile i&#351;birli&#287;i halinde, 15 – 30 Nisan 2009 tarihleri aras&#305;nda 
on (10) ildeki 200.000 ADSL abonesini kapsayan bir pilot uygulama 
gerçekle&#351;tirildi. <BR><BR>Uygulaman&#305;n sonuçlar&#305; ise 5 Haziran 2009 tarihinde 
de&#287;erlendirildi. Sonuç rapora göre, 200.000 abone için TTnet'in 25.port kapatma 
çal&#305;&#351;mas&#305; günlük 200.000 ve ayl&#305;k 6 milyon spam'in engellenmesini 
sa&#287;lad&#305;.<BR><BR>Ayn&#305; dönemde 25.portun kapat&#305;lmas&#305; nedeniyle gelen &#351;ikayet 
say&#305;s&#305;n&#305;n da önemli miktarda olmad&#305;&#287;&#305; raporland&#305;.<BR><BR>BTK yetkilileri, pilot 
çal&#305;&#351;man&#305;n ba&#351;ar&#305;l&#305; oldu&#287;unu ve bu nedenle uygulaman&#305;n toplam 81 ile 
yayg&#305;nla&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305;n&#305;n uygun olaca&#287;&#305;na karar verdiler.<BR><BR>Buna göre, uygulama 
3 fazda yap&#305;lacak, &#304;stanbul, Ankara ve &#304;zmir gibi büyük &#351;ehirlerin 25. portlar&#305; 
da her üç fazda parça parça kapat&#305;lacak.<BR><BR>Birinci faz&#305;n 15 Haziran, 
2.cisinin 5 temmuz ve üçüncü faz&#305;n da 25 temmuzda ba&#351;layaca&#287;&#305; bildiriliyor. - 
TurkInternet.com</FONT></DIV>
<DIV><FONT color=#0000ff size=2 face=Verdana></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><B><BR><SPAN 
style="FONT-FAMILY: Verdana; COLOR: #ff6600; FONT-SIZE: 10pt"><B>Serdar 
Kocao&#287;lu</B></SPAN> 
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN 
style="FONT-FAMILY: Verdana; COLOR: gray; FONT-SIZE: 7.5pt"></B><A 
href="http://serdarkocaoglu.com.tr/"><SPAN 
style="TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">http://serdarkocaoglu.com.tr</SPAN></A> 
</P></SPAN></DIV></FONT></DIV>
<DIV><FONT color=#0000ff size=2 face=Verdana></FONT>&nbsp;</DIV>
<BLOCKQUOTE 
style="BORDER-LEFT: #0000ff 2px solid; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-RIGHT: 0px; MARGIN-LEFT: 5px; MARGIN-RIGHT: 0px">
  <DIV style="FONT: 10pt arial">----- Original Message ----- </DIV>
  <DIV 
  style="FONT: 10pt arial; BACKGROUND: #e4e4e4; font-color: black"><B>From:</B> 
  <A title=huzeyfe@lifeoverip.net href="mailto:huzeyfe@lifeoverip.net">Huzeyfe 
  ONAL</A> </DIV>
  <DIV style="FONT: 10pt arial"><B>To:</B> <A title=netsec@lifeoverip.net 
  href="mailto:netsec@lifeoverip.net">netsec@lifeoverip.net</A> </DIV>
  <DIV style="FONT: 10pt arial"><B>Cc:</B> <A title=owasp-turkey@lists.owasp.org 
  href="mailto:owasp-turkey@lists.owasp.org">owasp-turkey@lists.owasp.org</A> 
  </DIV>
  <DIV style="FONT: 10pt arial"><B>Sent:</B> Monday, June 15, 2009 1:22 PM</DIV>
  <DIV style="FONT: 10pt arial"><B>Subject:</B> [Owasp-turkey] TTnet smtp portu 
  kapama pilot calisma sonuclari</DIV>
  <DIV><BR></DIV>Daha once bu listede tartisildigi icin ilgilenen arkadaslar 
  olabilir.<BR><BR>TTnet spam oranini dusurmek icin baslattigi 25.portu kapama 
  uygulamasinin calsimalarini yayinladi.<BR><BR>Rapora <A 
  href="http://www.ttnet.com.tr/i/assets/docs/spam_pilot_calisma_sunumu_27mayis.pdf">http://www.ttnet.com.tr/i/assets/docs/spam_pilot_calisma_sunumu_27mayis.pdf</A> 
  adresinden ulasabilirsiniz. Raporda TTnet uzerinden gonderilen spamlerin 
  oraninda ciddi dususler oldugu soyleniyor. Spamhaus'a gore ise&nbsp; ciddi bir 
  degisiklik yok gozukuyor.<BR><BR><BR><BR clear=all>Huzeyfe ONAL 
  &nbsp;<BR><BR>Ag Guvenligi Listesine uye oldunuz mu?<BR><A 
  href="http://netsec.lifeoverip.net/netsec-listesi/">http://netsec.lifeoverip.net/netsec-listesi/</A><BR><BR>---<BR>
  <P>
  <HR>

  <P></P>_______________________________________________<BR>Owasp-turkey mailing 
  list<BR>Owasp-turkey@lists.owasp.org<BR>https://lists.owasp.org/mailman/listinfo/owasp-turkey<BR></BLOCKQUOTE>
<hr><font face=Verdana size=2 color=black><i>
Bu e-posta ve muhtemel eklerinde verilen bilgiler kişiye özel ve gizli olup, yalnızca mesajda belirlenen alıcı ile 
ilgilidir. Bu mesajda bulunan tüm fikir ve görüşler ve ekindeki dosyalar sadece adres sahip(ler)ine ait olup, 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz. Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü, mesajın ve bilgilerinin size değişikliğe uğrayarak veya geç ulaşmasından, bütünlüğünün ve 
gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan 
sorumlu tutulamaz.</i></font><HR>
<br>
<HR><Font face=arial size=2 color=black><I>
This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this 
message. This email is not intended to impose nor shall it be construed as imposing any legally binding 
obligation upon Turkish State Meteorological Service and/or any of its subsidiaries or associated companies. 
Neither Turkish State Meteorological Service  nor any of its subsidiaries or associated companies gives any 
representation or warranty as to the accuracy or completeness of the contents of this email. Turkish State 
Meteorological Service shall not be held liable to any person resulting from the use of any information 
contained in this email and shall not be liable to any person who acts or omits to do anything in reliance upon 
it.<BR>
</I></font><HR>
</BODY></HTML>