<div style="text-align:center"><img style="width: 439px; height: 228px;" alt="Imagem inline 1" src="http://2.bp.blogspot.com/-MWLhOeTHFH0/UBByBN2CxEI/AAAAAAAAA2g/0QPsaNETPpc/s1600/r3-a.png" width="200" height="107"><div style="text-align:left">
 </div></div><div style="text-align:center">com 50 novas ferramentas: Enjoy!!! </div><div style="text-align:center"><a href="http://www.backtrack-linux.org/backtrack/backtrack-5-r3-release-aug-13th-2012/">http://www.backtrack-linux.org/backtrack/backtrack-5-r3-release-aug-13th-2012/</a></div>
<br clear="all"><div style="text-align:center;font-family:verdana,sans-serif"><div style="text-align:right"><div style="text-align:left"><div style="text-align:left"><font size="1"><span style="font-family:verdana,sans-serif"><i>Att. Kembolle Amilkar </i></span><br style="font-family:verdana,sans-serif">
<span style="font-family:verdana,sans-serif">#/</span><span style="font-family:verdana,sans-serif">[ <a href="http://www.kembolle.com.br" target="_blank">kembolle.com.br</a> ] - Consultoria Segurança da Informação. </span><br style="font-family:verdana,sans-serif">
<span style="font-family:verdana,sans-serif">#/ [ <a href="http://samurayconsultoria.com.br" target="_blank">samurayconsultoria.com.br</a> ] - Chief Security Officer - Samuray Consultoria. </span><br style="font-family:verdana,sans-serif">
<span style="font-family:verdana,sans-serif">#/ Systems Analyst | Esp. Information Security | Computer Forensic Expert | </span><br style="font-family:verdana,sans-serif"><span style="font-family:verdana,sans-serif">#/ Owasp Chapter Lider Cuiabá - <a href="https://www.owasp.org/index.php/Cuiaba" target="_blank">https://www.owasp.org/index.php/Cuiaba</a></span><br style="font-family:verdana,sans-serif">
<span style="font-family:verdana,sans-serif">#/ Mobile: [65] 9979-2925  && contato[at]<a href="http://kembolle.com.br" target="_blank">kembolle.com.br</a>.</span></font></div></div></div></div><div style="text-align:left">
<font style="color:rgb(153,153,153);font-family:verdana,sans-serif" size="1"><b></b></font></div>
<br>